MENU x
Záznam z kulatého stolu s EdF
Nové jaderné bloky >Kulaté stoly s dodavateli 2021

Záznam z kulatého stolu s EdF

22. září 2021

K diskusi u kulatého stolu se sešli zástupci společnosti EdF pan Vakis Ramany, senior vice president společnosti, paní Sarah Illouz, ředitelka pro NJZ ČR a pan Laurent Michels, šéf projektu EPR 1200.

Kulatý stůl se konal 22. září 2021 od 16.30 hod na Střední průmyslové škole v Třebíči.

 

Za pořadatelskou stranu se kulatého stolu účastnila paní Petra Hrbáčková, ředitelka SPŠ Třebíč, pan Pavel Pacal, starosta města Třebíč, pan Richard Horký, předseda představenstva Krajské HK Jihlava, pan Petr Škarabela z Okresní HK Třebíč, pan Vladimír Měrka, předseda Energoregionu 2020, pan Aleš John, předseda OBK EDU a pan Vítězslav Jonáš, předseda sdružení Energetické Třebíčsko.

Průběh kulatého stolu moderoval Jiří Slovák.

Po úvodním slovu Vítězslava Jonáše a přivítání hostů vystoupila krátce paní ředitelka SPŠ Třebíč, přivítala hosty a krátce představila SPŠ Třebíč. Krátce se rovněž představili jednotlivé účastníci kulatého stolu.

Poté zástupci společnosti EdF představili v cca 40minutové prezentaci přístup společnosti k potenciální nabídce EdF pro EDU 5.

V úvodu vice president společnosti EdF pan Vakis Ramany zdůraznil zájem společnosti podílet se na výstavbě EDU 5 a především potřebu vytvořit dlouhodobé úzké partnerství s regionem, s dotčenými firmami na lokální i celostátní úrovni. Zdůraznil, že EDU 5 vnímá EdF toto partnerství nejen pro období výstavby ale i pro období následného provozu. Zdůraznil, potřebu tohoto partnerství jako základ dlouhodobého porozumění a důvěru v provoz jako efektivní a bezpečný zdroj výroby elektrické energie. 

Následně pak paní Sarah Illouz představila jak společnost EdF tak i organizační stránku řízení a implementace projektu EPR 1200 pro EDU 5, zapojení klíčových dodavatelů z ČR při výstavbě na lokalitě EDU 5, zdůraznila rovněž potřebu připravenosti na spolupráci lokálních komunit a služeb k zajištění bezproblémového chodu výstavby, včetně zajištění zázemí pro cca 3 tisíce pracovníků průběžně se vyskytujících na stavbě.  Byla zdůrazněna zkušenost EdF s výstavbou nových jaderných zdrojů, ale si s provozem jaderných elektráren ve světě. EdF je jedním z vedoucích provozovatelů jaderných elektráren nejen ve Francii, ale i ve světě. Společnost vyprodukovala v r. 2020 více než 500 TW elektrické energie, přičemž 90 % této produkce lze zařadit do kategorie CO2 free (nízkoemisní z hlediska produkce CO2). EdF patří mezi světové lídry v oblasti jaderného průmyslu se zázemím více než 200 tis. pracovníků po celém světě, v oblasti provozu jaderných elektráren se může opřít o zkušenosti s provozem 56 jaderných reaktorů ve Francii a s jedním reaktorem v současné době uváděným do provozu, 15 reaktorů ve Velké Británii – zde se dvěma reaktory ve výstavbě a s 2 reaktory v provozu v Číně. To vše znamená zkušenosti z provozu 2 tisíc reaktorových roků po celém světě s vysokou úrovní bezpečnosti plně odpovídající těm nejpřísnějším současným požadavkům.  

V prezentaci se paní Sarah Illouz věnovala rovněž přínosy pro český jaderný program, pokud by byl založen na spolupráci s EdF.  Předně je to podle EdF vlastní reaktor EPR 1200, jako reaktor, středního výkonu s plně integrovaným systémem aktivní i pasivní bezpečnosti a vysoké úrovni kybernetické bezpečnosti reaktorové řady EPR, dále pak plně integrovaný sytém výstavby a provozu, od projektu, inženýringu, systému výstavby následného spuštění po skutečný provoz, vycházející ze zkušeností EdF, v neposlední řadě disponující zkušenostmi v naplňování požadavků regulačních orgánů a evropském regulačním kontextu. Zkušenosti s licenčním procesem jak při výstavbě tak provozu na úrovni evropských regulátorů tak může být pro projekt EDU 5 velkou výhodou. Nemalou výhodou pro český projekt EDU 5 pak může být i „blízkost“ kulturní i geografická mezi EdF a ČEZ.  Pro zapojené české průmyslové partnery pak výstavba EDU 5 může být příležitostí pro zapojení do dalších očekávaných projektů v Evropě (6 reaktorů v Polsku) ale i do stávajících probíhajících projektů EdF (UK – Sizewell C, 2 reaktory, Jaitapur – Indie – 6 rektorů). 

Následovala prezentace vlastní technologie EPR 1200, jako součásti rodiny EPR, které se ujal pan Laurent Michels, šéf projektu EPR 1200. Konstatoval, že EPR technologie a EPR 1200 je založena na společné bezpečnostní filosofii, společném technickém řešení, se společnými technickými prvky, propojeným postupem výstavby a dodavatelským řetězcem založeným na využití vhodných lokálních dodavatelů a na zkušenostech z výstavby a uvádění do provozu EPR reaktorů jak v Evropě – UK, Finsko, Francie, tak i ve světě – Čína. 

Závěrečná fáze prezentace se pak týkala představení přístupu EdF k zapojení českých dodavatelských firem do projektu EDU 5 a partnerským vztahům s lokálními komunitami při výstavbě a budoucím provozu jaderné elektrárny. Z hlediska EdF jsou vazby na lokální dodavatele pro úspěch projektu klíčové. Některé firmy jsou už dnes součástí dodavatelských řetězců výstavby EPR reaktorů v Evropě, další pak mají šanci se do řetězce zapojit. EdF již dnes identifikovala více než 150 potenciálních dodavatelů. Zapojení do dodavatelského řetězce má svá pravidla, ale je třeba zdůraznit, že jsou to pravidla v EÚ dostatečně dobře známá a mnohé české firmy a společnosti s tímto mají dobré zkušenosti. EdF věří, že vstup českých firem do dodavatelského řetězce na výstavbu EPR reaktorů je pro většinu velmi motivující ale současně i příležitostí pro jejich další růst. 

Co se týče zapojení lokálních stakeholderů, dotčených obcí, měst a komunit do projektu EDU 5, je si EdF vědoma toho, že toto je zodpovědnost investora. Je však připravena v maximální míře s investorem i v této věci spolupracovat a nabídnout a sdílet s českým investorem své zkušenosti jak z výstavby EPR ve Francii, tak i v dalších lokalitách v Evropě – Flamanville, Hinkley Point a Sizewell. Je připravena přispět návrhy na konkrétní aktivity a přispět tak k vytváření pracovních příležitostí, k výchově a vzdělávání a dalším přínosům pro místní komunity. 

Následovala diskuse a otázky jednotlivých účastníků kulatého stolu na představitele EdF.

Nejvíce byly diskutovány otázka zapojení českých firem do dodavatelského řetězce, otázky týkající se certifikace EPR 1200 a otázky spolupráce s lokálními stakeholdery, jaké formy spolupráce si EdF představuje a co očekává od místních komunit, na co se místní komunity musí připravit.  Na všechny tyto otázky bylo ze strany EdF reagováno jak opakováním toho, co bylo na toto téma řečeno při prezentaci, tak dalšími vysvětlujícími argumenty a fakty. Byla rovněž diskutována otázka dalších „offsetů“ především v oblasti vývoje a zajištění konce palivového cyklu, kde EdF ujistila, že je připravena se podělit o jejich know – how v této oblasti, stejně tak otázka podpory rozvoje vzdělávání jak na úrovni univerzitní, tak i technického vzdělávání na úrovni přípravy technického personálu. Jedna z otázek byla rovněž směřována na vývoj v projektu výstavby největší JE ve světě (o největším instalovaném el. výkonu – Jaitapur, Indie, 6x 1650 MW.

V závěrečné fázi diskuse byl dán prostor rovněž pro dotazy z pléna, které se opět týkaly projektové připravenosti EPR 1200, problematiky downscalingu technologie z EPR 1650 na EPR 1200, zapojení lokálních průmyslových partnerů do dodavatelského řetězce a otázky zapojení či spolupráce s lokálními komunitami či službami. 

Závěrečné slovo patřilo Vítězslavovi Jonášovi, který shrnul průběh kulatého stolu, poděkoval zástupcům EdF za jejich prezentaci a někdy až vyčerpávající odpovědi a popřál jim úspěch v nadcházejícím tendru na výstavbu EDU 5 a poděkoval rovněž všem, kteří přišli na kulatý stůl s tím, že je to i jakási forma podpory veřejnost pro stavbu EDU 5 , jako důležitého kroku k zajištění energetické bezpečnosti a ke snížení její uhlíkové stopy. 

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 160

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany