MENU x

Průzkum: Veřejnost fandí jádru

květen 2017

Výsledky sociologického šetření v regionu Jaderné elektrárny Dukovany na téma jaderné energie a možnosti vybudování hlubinných úložišť

Energetické Třebíčsko iniciovalo průzkum veřejného mínění ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany. Zajímalo se o názor na výstavbu nového jaderného zdroje a také na možnosti vybudování hlubinných uložišť. Sběr dat probíhal v březnu a dubnu kombinovanou metodou, část respondentů byla oslovena face to face, druhá část byla realizována formou online panelu společnosti Median a ČNP. Celkem bylo zpracováno 530 dotazníků. „Z průzkumu vyplývá velká podpora jaderné energetice a výstavbě nového jaderného zdroje,“ shrnuje předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš.

 

Občané chtějí, aby Česká republika byla soběstačná ve výrobě elektřiny

Drtivá většina respondentů (95 %) odpověděla, že preferuje, aby Česká republika byla soběstačná při výrobě elektrické energie.  Při případné závislosti na cizině se respondenti obávají především zvýšení cen energie (74,9 %) a bezpečnostního rizika pro naši zemi (39,1 %). Hlavní pozitivní vliv jaderné energetiky je pro respondenty především soběstačnost ve výrobě elektrické energie (75,9 %). Dále respondenti přisuzují elektrárně jako celku podíl na zaměstnanosti a životní úrovni (54,7 %). K tomuto názoru se přiklánějí více ženy než muži a především mladší do 39 let. Posledním třetím výrazným aspektem je stabilita a spolehlivost výroby, dále zásobování elektrickou energií (51,8 %). Zde jsou významnějšími zastánci muži než ženy. 

Provoz jaderné elektrárny považují lidé za bezpečný

Zájem o problematiku jaderné energie a elektrárny je u zkoumaného vzorku (tzn. obyvatel žijících v oblasti do 20 km od EDU), na vysoké úrovni. Respondenti mají také konkrétní zkušenost s Jadernou elektrárnou Dukovany v podobně návštěvy informačního centra a celkově je možné je označit v oblasti problematiky EDU za informované.  Jaderný provoz je považován za bezpečný. Hodnocení jaderné elektrárny je na vysoké úrovni. Zásadní pro zajištění bezpečnosti je  dle respondentů odbornost a kvalifikace daných pracovníků. Respondenti by se s největší pravděpodobností zúčastnili referenda o dostavbě dalšího bloku a hlasovali by kladně.  Referenda by se zúčastnilo 78 % respondentů. Je možné očekávat nízkou účast u skupiny 18 až 29 let.

 

Veřejnost je nakloněna výstavbě nového jaderného zdroje

Celkem 86 % respondentů je pro výstavbu nového bloku. Proti výstavbě se kloní 13,9 % respondentů. Zkoumaný vzorek respondentů zastává názor, že je nutné  „zahájit přípravu a výstavbu v Dukovanech v dostatečném předstihu, tak, aby před odstavením existující elektrárny byly k dispozici nové bloky, které ji plně nahradí.“ Celkem 15 % respondentů, zastává názor, že by se mělo nejprve rozhodnout, a teprve poté zahajovat přípravu.  A 6,6 % respondentů nechce žádnou výstavbu.

Od výstavby nového jaderného zdroje lidé očekávají nové pracovní příležitosti (75,10 %), udržení a rozvoj životní a sociální úrovně v regionu (62,10 %), finanční podporu regionu (56,20 %) a nové příležitost při poskytování služeb v průběhu výstavby (33,40 %). Rovných 13 % respondentů pak nemá žádné očekávání od výstavby.

Během výstavby se respondenti nejvíce obávají zvýšeného dopravního zatížení (59,80 %) a zhoršení životního prostředí především s důrazem na prašnost a hluk (51,70 %). Dopravní zatížení vnímají více muži, je zde patrné, že mužů jako častějších řidičů se toto bude týkat více, a především skupiny 18 až 29 let.

Drtivá většina respondentů (95 %) si myslí, že by se do výstavby měly  zapojit především české firmy. „Také z tohoto důvodu pořádáme v regionu sérii kulatých stolů s potenciálními zahraničními dodavateli a zveme na ně české firmy i zástupce samospráv a parlamentu, abychom u jednoho stolu zjistili možnosti zapojení českého průmyslu do výstavby,“ upozorňuje Vítězslav Jonáš, předseda Energetického Třebíčska.

Eva Fruhwirtová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf: Jaký je váš názor na náhradu existující Jaderné elektrárny Dukovany novými bloky v této lokalitě?

 

 

 

Hlavní zdroj informací o jádru je televize, na síle nabírá Facebook

Hlavním zdrojem informací o Jaderné elektrárně Dukovany je televize, začíná se ovšem projevovat změna v používání a využívání jiných médií. Před 3 lety by nebylo možné o Facebooku jako komunikačním kanále v souvislosti s jadernou elektrárnou uvažovat. Nyní je to třetí nejčastější komunikační nástroj. Spontánně respondenti uvádějí internet, jako hlavní zdroj informací v situaci, kdy se chtějí „něco“ dozvědět.

Hlavní práci v prosazování výstavby nového jaderného zdroje, která je v rámci mediálního dopadu a znalosti vidět, je přisuzována Energetickému Třebíčsku, které se aktivně zasazuje a prosazuje tuto myšlenku. Znalost tohoto sdružení uvedlo 48,7 % respondentů. Velmi aktivní je také hejtman kraje Vysočina (40,1 %) a Energoregion 2020 (30,1 %)

 

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 1184

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany