MENU x
Vládní usnesení - celé znění

Vládní usnesení - celé znění

8. července 2019

Vládní usnesení o činnosti Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v České republice a vládního zmocněnce pro jadernou energetiku ze dne 8. července. 

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 8. července 2019 č. 485

 

o činnosti Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v České republice a vládního zmocněnce pro jadernou energetiku

 

Vláda

 1. I.      bere na vědomí
 2. závěry a úkoly ze zasedání Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR (dále jen „Stálý výbor“) dne 27. března 2019, obsažené v části III materiálu čj. 605/19;
 3. závěry stálé pracovní skupiny Stálého výboru pro jadernou energetiku pro otázky týkající se bezpečnostních zájmů státu v oblasti jaderné energetiky zřízené na základě bodu II/2 usnesení vlády ze dne 22. června 2018 č. 415;
 4. II.     mění usnesení vlády ze dne 22. června 2018 č. 415 tak, že se zrušují body II/1,3, 
  III/1-20;
 5. III.   schvaluje na základě závěrů analýzy investorských modelů, které vzal Stálý výbor na vědomí, variantu 4.2 „Smlouva“ pro realizaci nových jaderných zdrojů v lokalitě elektrárna Dukovany;
 6. IV.   jmenuje s účinností od 8. července 2019 pro potřeby vládního zmocněnce pro jadernou energetiku expertní tým ve složení: Ing. Jan Vacík, MBA, Ing. Vojtěch Michalec, Ing. Jaromír Novák, Ing. Vladivoj Řezník a Ing. Jana Siegerová;
 7. V.    ukládá
 8. místopředsedovi vlády a ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s vládním zmocněncem pro jadernou energetiku předložit Stálému výboru do 31. prosince 2019 odpovědi na otázky formulované Stálým výborem v rámci vyhodnocení Státní energetické koncepce (energetická bilance, optimalizace výkonu nových jaderných zdrojů, vývoj elektroenergetiky v okolních zemích, rizika evropského vývoje elektroenergetiky),
 9. vládnímu zmocněnci pro jadernou energetiku ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu, místopředsedkyni vlády a ministryní financí a předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost soustředit do 31. prosince 2019 maximální personální kapacity a potřebné finanční zdroje na přípravnou fázi realizace nových jaderných zdrojů v lokalitě elektrárna Dukovany, které by měly nahradit stávající výrobní jednotky, prioritně o výkonu do 1200 MW s možností rozšíření na 2400 MW, v této souvislosti řídit činnosti v lokalitě elektrárny Temelín takovým způsobem, aby byla udržována možnost rychlé aktivace v případě potřeby,
 10. vládnímu zmocněnci pro jadernou energetiku předložit na příštím zasedání Stálého výboru informaci o plnění harmonogramu a řešení přípravy výstavby nového jaderného zdroje v lokalitě elektrárny Dukovany,
 11. místopředsedovi vlády a ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s vládním zmocněncem pro jadernou energetiku zajistit do 31. října 2019 kvalifikované právní a finančně ekonomické poradenství pro přípravu smluvního uspořádání mezi státem a investorem a následná jednání s Evropskou komisí,
 12. ministryni pro místní rozvoj ve spolupráci s vládním zmocněncem pro jadernou energetiku, ministrem zahraničních věcí, 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra, místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu, s ohledem na informace o dosavadním postupu řešení ve věci způsobu obchodního zajištění výstavby nových jaderných zdrojů (výběr dodavatele), které vzal Stálý výbor na vědomí, navrhnout další postup obchodního zajištění výstavby nového jaderného zdroje tak, aby stát mohl v každém okamžiku přípravy a realizace projektu výstavby nových jaderných zdrojů zajišťovat své bezpečnostní zájmy, v termínu do 30. září 2019, a dále informovat Stálý výbor o naplnění úkolu a dalším postupu na příštím zasedání,
 13. s ohledem na informace o nutnosti zahájení jednání s Evropskou komisí ve věci slučitelnosti veřejné podpory s pravidly EU a způsobu výběru dodavatele, které vzal Stálý výbor na vědomí:

a)    místopředsedovi vlády a ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s vládním zmocněncem pro jadernou energetiku, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, místopředsedkyni vlády a ministryní financí, ministrem zahraničních věcí (Stálým zastoupením ČR při EU), Úřadem vlády zajistit celkovou přípravu a koordinaci na straně ČR a zahájit jednání s příslušnými orgány Evropské komise ve věci slučitelnosti veřejné podpory s pravidly vnitřního trhu EU v rámci prenotifikace, s následnou notifikací obchodního modelu,

b)    vládnímu zmocněnci pro jadernou energetiku vést a koordinovat jednání s Evropskou komisí, mj. připravovat jednotné strategie a  argumentace vůči Evropské komisi (za tímto bude zřízena stálá pracovní skupina Stálého výboru),

 1. vládnímu zmocněnci pro jadernou energetiku ve spolupráci s ministrem dopravy a místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu pokračovat v přípravě opatření k vyvedení výkonu z nového jaderného zdroje a v přípravě opatření na dopravních trasách pro transport nadrozměrných a těžkých komponent, a pravidelně informovat stálý výbor o postupu těchto činností,
 2. s ohledem na informace o rizicích povolovacích procesů a souvislostech s rekodifikací stavebního zákona, které vzal Stálý výbor na vědomí,

a)    místopředsedovi vlády a ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministryní pro místní rozvoj komplexně analyzovat stávající problémy, zpracovat zprávu s konkrétními návrhy a postupem pro odstranění rizik stávajícího stavu a informovat Stálý výbor 
do 31. října 2019,

b)    ministryni pro místní rozvoj ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu v rámci rekodifikace veřejného stavebního práva navrhnout optimální legislativní formu a způsob, jakým bude zajištěna výstavba nových jaderných zdrojů, průběžnou informaci předložit Stálému výboru do 31. října 2019,

 1. místopředsedovi vlády a ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s místopředsedkyní vlády a ministryní financí

a)        místopředsedovi vlády a ministru průmyslu a obchodu uplatnit při přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2020 a SDV na léta 2021 a 2022 požadavek na finanční prostředky na zajištění činnosti Stálého výboru a činnosti vládního zmocněnce pro jadernou energetiku a jeho expertního týmu na krytí nákladů spojených s realizací úkolů vyplývajících z Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v ČR podle 
přílohy V materiálu,

b)        místopředsedkyni vlády a ministryni financí zohlednit požadavek uvedený 
v bodě V/9a tohoto usnesení při přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2020 a SDV na léta 2021 a 2022,

 1. všem gestorům výše uvedených úkolů respektovat a naplňovat závěry stálé pracovní skupiny Stálého výboru pro jadernou energetiku pro otázky týkající se bezpečnostních zájmů státu v oblasti jaderné energetiky (viz bod I/2 usnesení) při plnění jejich úkolů;
 2. VI.   zrušuje usnesení vlády ze dne 15. června 2016 č. 537, o jmenování vládního zmocněnce pro jadernou energetiku.

Provedou:

1. místopředseda vlády a ministr vnitra

místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu,

vládní zmocněnec pro jadernou energetiku,

místopředsedkyně vlády a ministryně financí,

ministryně pro místní rozvoj,

ministři zahraničních věcí, dopravy,

předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,

předseda Úřadu na ochranu hospodářské soutěže,

vedoucí Úřadu vlády,

členové Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR

 

 

Ing. Andrej Babiš, v. r.

předseda vlády

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 1184

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany