MENU x
Prohlášení  k výběru dodavatele jaderných bloků v Dukovanech

Prohlášení k výběru dodavatele jaderných bloků v Dukovanech

červen 2024

V pondělí 17. června přijali zástupci sdružení v regionu JE Dukovany a Okresní hospodářské komory Třebíč společné prohlášení, ke kterému vedla snaha upozornit vládu na zásadní požadavky regionu. 

 

Společné prohlášení 

Zástupci Energetického Třebíčska, Energoregionu 2020, Ekoregionu 5 a Okresní hospodářské komory Třebíč vítají dokončení hodnocení nabídek firem KHNP a EDF podle soutěžních podmínek tendru, které společnost ČEZ EDU II provedla v plánovaném termínu.

 

1. Preferovaný dodavatel: Zástupci regionu požadují, aby vláda potvrdila pořadí uchazečů tak, jak vzešlo z hodnocení nabídek v tendru. Jedině tak budeme mít záruku, že novou elektrárnu bude stavět nejvhodnější kandidát, který postaví elektrárnu rychle, včas, podle technických a bezpečnostních požadavků, levně a s malým dopadem na lokalitu. I když zatím neznáme vyhodnocení s uvedením preferovaného dodavatele, jsme přesvědčeni, že Vládě ČR byl doporučen dodavatel, který splňuje nejpřísnější bezpečnostní a technická kritéria. Někteří vrcholní politici naznačují, že vláda může pořadí změnit z důvodu strategické bezpečnosti a právní jistoty. Avšak toto již bylo posuzováno v bezpečnostním dotazníku, na jehož základě do užšího výběru postoupily pouze firmy bez bezpečnostního rizika.

 

2. Regionální projekt: Výstavbu nových bloků v Dukovanech vnímáme nejen jako národní projekt odehrávající se lokálně v regionu, ale především jako regionální projekt s přínosem pro celou společnost. Investice by měla být pečlivě plánovaná, aby obohatila místní komunity a zajistila, že hmotné i nehmotné přínosy budou v regionu hluboce a dlouhodobě zakořeněny a kompenzovány. Je tedy třeba spolupracovat s místními samosprávami, které nejlépe znají potřeby obyvatel regionu.

 

3. Ekonomické dopady: Výstavba nových bloků přinese regionu významný ekonomický přínos, ale zároveň negativní dopady pro firmy, které se nebudou na výstavbě podílet. Proto požadujeme od vlády maximální spolupráci s příslušnou hospodářskou komorou k zajištění stability trhu práce.

 

4. Doprovodné ekonomické činnosti: Na samotnou výstavbu nových bloků je navázána řada dalších ekonomických činností, které vedle přímých dodavatelů stavby budou potřebovat kvalitní dopravní infrastrukturu. Je nezbytné včas připravit a zrealizovat trasy pro dopravu osob a materiálu na staveniště tak, aby co nejméně zatížily životní prostředí obcí v širším regionu JE Dukovany. Pamatováno musí být na dostupnost škol, zdravotnických a jiných zařízení.

 

Jsme rádi, že se z iniciativy krajů zpracovává socioekonomická studie, která ukáže další potřeby regionu. 

 

My, níže podepsaní zástupci regionu JE Dukovany, nabízíme Vládě ČR, zainteresovaným institucím, a hlavně investorovi stavby ČEZ Dukovany II maximální součinnost při přípravě a realizaci výstavby.

 

V Třebíči dne 17. června 2024

 

Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko

Pavel Pacal, starosta města Třebíč

Petr Šmejkal, předseda Okresní hospodářské komory Třebíč

Vladimír Korek, předseda Energoregion 2020

Petra Jílková, předsedkyně Ekoregion 5

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 160

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany