MENU x
RNDr. Jiří Slovák

RNDr. Jiří Slovák

RNDr. Jiří Slovák

Je expertem v oblasti přední a zadní části jaderného palivového cyklu, s dlouholetými odbornými zkušenostmi v oblastech těžby a zpracování uranových rud, zpracování a ukládání radioaktivních odpadů a přepracování a bezpečného ukládání vyhořelého jaderného paliva.

Vystudoval obor základní a ložisková geologie na přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, zde v roce 1985 složil rigorózní zkoušku z geochemie a ložiskové geologie. Absolvoval krátkodobé manažerské a tréninkové kurzy v oblasti projektového managementu (Tucson, USA – AZ), managementu nakládání s důlními vodami (Lisabon, Portugalsko), a Management a metodologie zajištění hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva (IAEA / DOE – Las Vegas, USA – NM).

V letec 1983 do 1997 pracoval ve státním podniku DIAMO, od r. 1994 ve funkci náměstka ředitele státního podniku pro ekologii, se zodpovědností za koordinaci a řízení sanačních prací na lokalitách dotčených těžbou uranu a za přípravu strategii sanace největších environmentálních důsledků těžby uranu jako například sanaci chemické těžby na ložisku Stráž, nebo sanaci odkališť po chemické úpravě uranových rud v Mydlovarech a další strategické projekty. Působil rovněž jako expert při posuzování projektů PHARE zaměřených na oblast sanací po těžbě uranu v zemích CEEC (Central and  Eastern European Countries).

V letech 1997 – 2002 pracoval v Ústavu jaderného výzkumu Řež, a.s. ve funkci ředitele divize chemie palivového cyklu, kde se mimo jiné podílel na koordinaci přípravy Koncepce nakládání s RAO a VJP v ČR a na koordinaci celé řady výzkumných a vývojových projektů v oblastech přepracování a ukládání vyhořelého jaderného paliva, úpravy radioaktivních odpadů a jejich bezpečného ukládání. Byl zodpovědný za přípravu a realizaci projektu odstraňování starých ekologických zátěží v areálu ÚJV Řež.  V letech 2002 – 2006 pracoval ve společnost AQUATEST a.s. jako obchodní ředitel společnosti a ředitel pro výzkum a vývoj. V této době přímo řídil projekt GeoBariéra, jehož výsledkem bylo zúžení kandidátních lokalit potenciálně vhodných pro budoucí hlubinné úložiště VJP. V roce 2007 pracoval jako vědecký pracovník a manažer výzkumných programů v ČVUT, v Centru experimentální geotechniky. Mimo jiné řídil projekt výstavby Podzemního výzkumného centra URC Josef – Underground Research Centre Josef.

Od roku 2008 pracoval ve Správě úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), s přímou odpovědností za přípravu hlubinného úložiště, koordinaci výzkumných a vývojových aktivit v oblasti ukládání radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva a za přípravu Podzemního výzkumného pracoviště Bukov. V období 6/2014–2/2019 byl ředitelem SÚRAO.

V současné době (od 5/2019) pracuje v Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace při Technické univerzitě v Liberci, jako manažer mezioborových výzkumných projektů. Je členem HK ČR – OHK Most a členem Správní rady ČVUT.

Je po druhé ženatý, má dva dospělé syny.

 

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 160

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany