MENU x
Text Třebíčské výzvy

Text Třebíčské výzvy

Úplné znění tzv. Třebíčské výzvy, která vyplynula z konference s názvem Umíme postavit 5. blok v Dukovanech včas? konané 25. března 2015 v Třebíči.

Účastnící konference Umíme postavit 5. blok v Dukovanech včas, pořádané dne 25.3. 2015 v Třebíči, si jsou vědomi závažnosti situace spojené s dlouhodobým využitím lokality JE Dukovany pro energetickou výrobu. Vnímají se znepokojením současnou situaci v české energetice a vyjadřují velké obavy, že pátý blok Jaderné elektrárny Dukovany nebude postaven včas. Tedy dříve, než budou současné bloky odstavovány.
Účastníci konference zároveň důrazně upozorňují na zásadní riziko negativních dopadů takového stavu na energetickou bezpečnost ČR a na sociální situaci v regionu, na zásadní riziko ztráty jaderných znalostí a dovedností a na nebezpečí budoucích vysokých cen elektrické energie.
Příčinu tohoto stavu spatřují účastníci konference ve zdlouhavých rozhodovacích a legislativních procesech, v absenci reálného modelu financování nové výstavby včetně hledání strategického partnera a zejména v absenci zásadního rozhodnutí Vlády ČR o výstavbě nového bloku respektive bloků v Dukovanech a nastavení odpovídajících kontrolních mechanizmů.
Účastníci konference proto podrobně sledují situaci v přípravě a schvalování Aktualizované státní energetické koncepce (ASEK) a Národního akčního plánu jaderné energetiky (NAP JE) připravovaných Vládou ČR a jsou znepokojeni průtahy při jejich tvorbě, schvalování a realizaci.
Účastnící konference - zástupci samospráv, hospodářské sféry a dalších subjektů za účelem vyjádření obav a eliminace existujících rizik vyhlašují Třebíčskou výzvu:


Vyzýváme Vládu ČR: Schvalte co nejrychleji ASEK a NAP JE a zahajte jejich realizaci.
Vyzýváme Parlament ČR: Vytvořte dostatečně účinné legislativní nástroje k realizaci NAP JE a tím k naplnění ASEK v oblasti jaderné energetiky.
Vyzýváme Parlament ČR k přijetí kontrolních opatření pro kontrolu realizace NAP JE.
Účastníci konference vyjadřují ve vzájemné shodě připravenost a ochotu přispět podle svých možností k řešení problémů souvisejících s výstavbou pátého bloku EDU a k dalšímu rozvoji dotčeného regionu.
Účastníci konference žádají premiéra ČR, aby informoval signatáře Třebíčské výzvy o postoji Vlády ČR k jejímu naplňování a informoval o tom na konferenci připravované na listopad 2015, nejpozději však do konce roku 2015.
Účastníci konference žádají předsedy Poslanecké sněmovny a Senátu PČR, aby informovali signatáře Třebíčské výzvy o postoji Parlamentu a jejím naplňování na konferenci Třebíčské výzvy připravované na listopad 2015, nejpozději však do konce roku 2015.

V Třebíči 25.3. 2015

 

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 160

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany