MENU x
Pokračující práce na sociovědním výzkumu

Pokračující práce na sociovědním výzkumu

leden 2015
Technologická agentura České republiky v roce 2013 podpořila projekt s názvem Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s využitím přístupu Territorial Impact Assessment. Tento projekt již druhým rokem řeší tým odborníků z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci se sdružením Energetické Třebíčsko. Hlavním účelem je vypracovat nezávislý dokument, který bude obsahovat hodnocení socioekonomických dopadů především při snížení výrobních kapacit EDU, mapování socioekonomického vývoje širšího zázemí EDU s ohledem na jeho budoucí provoz a vytvoření scénářů budoucího vývoje socioekonomické situace v regionu. Klíčové úlohy v řešeném projektu hrají Jaderná elektrárna Dukovany a společnost ČEZ, a. s.

Během roku 2015 budou v EDU realizovány hloubkové rozhovory s představiteli Jaderné elektrárny Dukovany, jejichž cílem bude získat celou řadu informací pro expertní odhad ekonomického dopadu na region pro jednotlivé scénáře dalšího provozu EDU. Dále se počítá i s dotazníkovým šetřením mezi zaměstnanci Jaderné elektrárny Dukovany. Toto šetření by mělo zjistit kromě základních demografických a socioekonomických identifikátorů respondenta i např. spokojenost se současným místem bydliště nebo které skupiny obyvatel by v případě uzavření provozu uvažovaly o migraci mimo region. Průběh i výsledky dotazníkového šetření budou zpracovávány zcela anonymně.
V současné době je dokončována první etapa projektu zaměřená na šetření firem navázaných na EDU. Bohužel z více než 300 velkých i malých dodavatelů a drobných živnostníků vyplnila zaslaný dotazník přibližně desetina. Protože zpracovávaný dokument bude mít velký význam i při rozhodování o výstavbě dalšího jaderného bloku (a tím i osudu jaderné energetiky v ČR), řešitelé projektu věří, že všichni zúčastnění si uvědomí potřebnost požadovaných dat a předmětné dotazníky ještě odešlou a výstupy a závěry projektu tak bude možné zpracovat v řádném termínu a s potřebnou vypovídací hodnotou.

Koncem roku 2015 by měla být k dispozici:
- metodika hodnocení vývoje území s využitím přístupu Territorial Impact Assessment (včetně hodnocení územních dopadů změn významného zaměstnavatele v regionu)
- výzkumná zpráva a sada specializovaných map popisující sféru vlivu EDU
- software umožňující vizualizaci mapových výstupů v prostředí internetu
- výzkumná zpráva se sadou specializovaných map zachycujících tři scénáře budoucího vývoje Jaderné elektrárny Dukovany.
Rovněž budou publikovány i odborné články v profesních a vědeckých časopisech.
Informace o aktuálním stavu řešení projektu i průběžné výsledky studie budou v ATOMIXU postupně zveřejňovány.


Bedřich Mozor

 

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 160

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany