MENU x
Výzkum ukáže dopady provozu elektrárny na region

Výzkum ukáže dopady provozu elektrárny na region

Mf Dnes: Dukovany a jádro, 20.3. 2015
Co přináší obyvatelům v okolí Jaderná elektrárna Dukovany? Co se stane, když postupně omezí výrobu a nakonec ukončí svůj provoz a nepostaví se za ni v lokalitě odpovídající náhrada? Odstěhují se lidé jinam? A jak se bude žít těm, kteří v regionu zůstanou?

Právě touto problematikou se zabývá dvouletý projekt s názvem „Scénáře budoucího vývoje mikroregionu Jaderné elektrárny Dukovany s využitím přístupu Territorial Impact Assessment". Řeší jej tým odborníků z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci se sdružením Energetické Třebíčsko. Projekt je realizovaný v rámci programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA, jehož poskytovatelem je Technologická agentura České republiky. Za Univerzitu Karlovu projekt koordinuje doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D., a RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
„V současné době je výzkumný projekt za polovinou svého řešení a může nabídnout již některé dílčí výsledky. Hlavní výzkumné aktivity v roce 2014 směřovaly zejména do tvorby specializované metodiky, která v Česku zavedla zcela nový přístup posuzování vlivu velkého ekonomického subjektu v území. Přístup Territorial Impact Assessment (TIA) je rozšířený zejména v německy mluvících zemích a je určitou obdobou posuzování dalších dopadů, jako je například EIA, posuzující vliv na životní prostředí. Výzkum ekonomických a sociálních dopadů Jaderné elektrárny Dukovany probíhá vpěti socioekonomických sférách: trh práce, ekonomická základna, stabilita a mobilita obyvatelstva, správa území a vybavenost," přibližuje celý projekt jeho koordinátor Martin Ouředníček.
Při výzkumu se využívá celá řada různých metod - rozbory statistických dat, dotazníky i řízené rozhovory přímo v terénu. V minulém roce se projekt zaměřil na zmapování sítě firem napojených na Jadernou elektrárnu Dukovany.


Významný zákazník a zásadní zaměstnavatel

„Výzkumníci z Urbánní a regionální laboratoře v prvním kole zajistili seznam více než 300 firem, které byly v uplynulých letech dodavateli jaderné elektrárny nebo mají přístup do elektrárny. Prozatím odpovědělo na dotazník 64 firem, což představuje dostatečně velký vzorek pro reprezentativní vyhodnocení celého šetření. Velká část firem má svoje sídlo v okolních obcích, největší podíl tvoří firmy z Třebíče, větší firmy sídlí však i ve vzdálenějších městech, Plzni, Brně nebo Praze. Pro zhruba čtvrtinu firem představuje Jaderná elektrárna Dukovany dominantního zákazníka, řada zejména místních firem je na provozu elektrárny zcela závislá. Již z předběžných výsledků je evidentní zcela zásadní role elektrárny pro zaměstnanost v regionu," přibližuje Martin Ouředníček první závěry výzkumu. O nich se mohou zájemci dovědět víc na webové adrese  zde. http://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/dukovany

Další informace o průběhu řešení jsou k dispozici na adrese zde. http://urrlab.cz/cs/profil/scenare-dukovany.


V letošním roce budou probíhat dva typy šetření: první přímo se zaměstnanci jaderné elektrárny a další s představiteli veřejného sektoru, zastupitelů obcí a krajů, úřadů a sdružení.
„Cílem je postihnout význam jaderné elektrárny nejen pro zaměstnanost a existenci ekonomických subjektů, ale zhodnotit vliv působení tohoto významného regionálního hráče i v nepřímých dopadech na kupní sílu obyvatelstva, nabídku služeb, atraktivitu regionu pro cestovní ruch a další aktivity v území," nastínil koordinátor projektu postup výzkumníků v letošním roce. Na konci roku pak bude k dispozici výzkumná zpráva se všemi zjištěnými výsledky, jež umožní posoudit vliv Jaderné elektrárny Dukovany na sociální a ekonomickou situaci mikroregionu ve variantních scénářích jejího budoucího vývoje.

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 160

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany